A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Đăk Môn tổ chức Hội nghị bình xét thôn, làng văn hóa năm 2023.

Sáng ngày 13/10/2023 ( Thứ 6). Tại hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đăk Môn. Ban chỉ đạo " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Đăk Môn đã tổ chức Hội nghị bình xét thôn, làng văn hóa năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-BCĐ, ngày 10/2/2023 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  xã Đăk Môn về việc triển khai thực hiện phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đô thị văn minh" xã năm 2023

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Y Quyên - ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban Chỉ đạo

Đến dự Hội nghị cùng có Đồng chí A Ngớ - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQVN xã, Phó ban; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, trưởng thôn và ban công tác mặt trận 12 thôn.

Tại buổi Hội nghị đồng chí chủ trì đã triển khai, quán triệt một số nội dung của buổi làm việc, đồng thời báo cáo kết quả lãnh chỉ đạo, quản lý nhà nước về mặt Văn hóa - xã hội, Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đô thị văn minh” của Ban chỉ đạo trên địa bàn xãĐược sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBMTTQVN xã trong quá trình triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trên địa bàn xã. Thường xuyên tham mưu kịp thời cho Đảng ủy xã,  UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo Trưởng thôn triển khai thực hiện tốt phong trào ở khu dân cư vào các chương trình hoạt động tháng, quý, năm và Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm.  

- Phong trào xây dựng Gia đình văn hoáTrong năm 2023 Ban chỉ đạo xã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phong trào từ xã đến các thôn trên địa bàn xã. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng tác phong công sở, làm việc có kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, làng  

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo những chuyển biến trong đời sống xã hội. Những giá trị văn hóa mang tính truyền thống của từng thôn và thuần phong mỹ tục được giữ gìn và phát huy, những tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu được dần xóa bỏ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được từng bước nâng lên làm thay đổi bộ mặt của thôn, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng cao, tình hình an ninh, trật tự xã hội trong từng thôn ổn định. 

Xây dựng GĐVH là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn, làng văn hóa, chính vì vậy phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm BCĐ xã  đã hướng dẫn các thôn, làng bình chọn và công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, tổ chức khen thưởng cho các gia đình văn hoá tiêu biểu trong toàn xã, kịp thời động viên và nhân rộng mô hình GĐVH tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh gắn liền với phong trào xây dựng thôn, làng, khu dân cư văn hóa đã được nhân dân hưởng ứng và đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước. 

Xây dựng được hương ước, quy ước ở 12/12 thôn. Các thôn đã bổ sung sửa đổi, phù hợp với đời sống sinh hoạt của từng thôn. Công tác đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận và khen thưởng gia đình văn hóa được tổ chức định kỳ hàng năm. Đầu năm phát động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; cuối năm tổ chức bình xét từ thôn, đến Ban chỉ đạo xã đảm bảo tính dân chủ, đúng tiêu chí công nhận và tổ chức đề nghị cấp trên ra Quyết định công nhận. Tổ chức cấp giấy công nhận gia đình văn hóa kịp thời động viên các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa vào ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc  ngày 18/11 hàng năm.

 Năm 2023: Toàn xã có 1.363/1.819 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Có 12/12 thôn, làng, đăng ký danh hiệu làng văn hóa gồm các thôn Ri Nầm, Ri Mẹt, Đăk Xam, Đăk Tum, Kon Boong, Nú Kon, Măng Lon, Broong Mẹt,  Lanh Tôn, Broong Mỹ, Đăk Giấc, Đăk Nai.

- Phong trào xây dựng thôn, làng văn hoá:  BCĐ thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy xã, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các ngành đoàn thể xã, các thôn vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư gắn với xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới và phong trào thi đua yêu nước; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ gìn và phát huy những giá trị bản săc văn hóa truyền thống của dân tộc như truyền thống đoàn kết cộng đồng, truyền thống cần cù lao động, các lễ hội văn hóa và động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống mới; đẩy lùi các phong tục lạc hậu, mê tín, lãng phí trong ma chay, cưới hỏi, việc tang và lễ hội … trong đời sống cộng đồng dân cư và đã được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Trong  năm 2023 phong trào xây dựng Làng văn hóa được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã và đã có 12/12 thôn đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, làng văn hóa đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, đẩy lùi xóa bỏ các tệ nạn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Để chuẩn bị tốt trong công tác chỉ đạo và thực hiện Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" xã Đăk Môn trong những năm tiếp theo, đồng chí Chủ trì đề nghị cần thực hiện một số nội dung như:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, làm cho Nghị quyết ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội. Đẩy mạnh phong trào “ TDĐK XDĐSVH”  thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 và năm 2024. 

2. Tuyên truyền cho nhân dân nhận thức về ý nghĩa, vai trò của phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  để nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. 

3. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH và thôn, làng văn hóa tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có đạo đức, lối sống lành mạnh. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lành mạnh của dân tộc, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.  

4. Gắn với việc xây dựng Phong trào“TDĐKDĐSVH”  với việc xây dựng xã đạt chuẩn văn minh đô thị. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, làng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

5. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội từ xã đến thôn, làng thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; ‘‘Phong trào xây dựng Làng văn hóa” Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

6. Thực hiện phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc tang và lễ hội.

7. Tham gia các hoạt động phong trào do BCĐ phong trào“ TDĐKXDĐSVH” của huyện tổ chức.

8. Hướng dẫn các thôn, làng trên địa bàn tổ chức bình xét và công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa đúng theo quy trình, thủ tục

9. Phối hợp với UBMTTQVN và các công chức chuyên môn, Đoàn thể xã, thôn, làng tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, làng trên địa bàn xã.

10. Tổng kết biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “ TDĐKXDĐSVH”./.

Tin, Ảnh: A Hào - Y Kính


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã
Kế hoạch Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2024
Công van số 331-CV/ĐU, ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Đảng ủy xã Đăk Môn môn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Công văn số 71/CV-UBND, ngày 6/3/2024 của UBND xã Đăk Môn về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Công văn số 77 /CV-UBND, ngày 08/3/2024 của UBND xã V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng trước : 333
Năm 2024 : 1.913
LIÊN KẾT